FANDOM


Ang Biblia ay ating isabuhay upang tayo'y mabuhay nang matagal...

Mga Aklat ng BibliaEdit

Lumang Tipan Edit

1. Genesis
2. Exodo

Bagong Tipan Edit

1. Mateo
2. Marcos
3. Lucas
4. Juan
5. Gawa
6. Roma
7. 1 Corinto
8. 2 Corinto
9. Galacia
10. Efeso
11. Filipos
12. Colasas
13. 1 Tesalonica
14. 2 Tesalonica
15. 1 Timoteo
16. 2 Timoteo
17. Tito
18. Filemon
19. Hebreo
20. Santiago
21. 1 Pedro
22. 2 Pedro
23. 1 Juan
24. 2 Juan
25. 3 Juan
26. Judas
27. Pahayag

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki